FANDOMHumanga si Leo sa galing ng pagkakasulat ng kanyang estudyanteng si Bheng sa essay tungkol sa pag-ibig at inamin naman ng kanyang estudyante na siya ang kaniyang naging inspirasyon. Patuloy ang kanilang pag-uusap ukol sa paksang ito hanggang sa Plaza Mabini kung saan inamin ni Bheng ang nararamdaman niya para kay Leo na ikinagulat at ikinagalit naman ng kanyang gurong may asawa ngunit walang anak sa loob ng dalawampung taong pagsasama nila. Malaki ang agwat ng edad nila, si Bheng ay labing-anim na taon habang si Leo ay mag-aapatnapung taon na. Kumbaga sa isang taon, si Bheng ay buwan pa lamang ng Mayo, buwan ng pagsibol ng bulaklak at si Leo ay Disyembre, naranasan na ang init at lamig, dilim at liwanag. Dahil sa bugso ng damdamin, hindi napigilan ni Bheng na halikan ang kanyang guro at ibinalik rin naman ni Leo ang halik ng kanyang mag-aaral. Sa kabila ng pag-ayaw at pagbawal ng guro sa pilit ni Bheng, umamin na rin siya sa totoong nararamdaman niya para sa kanyang mag-aaral. Ipinagpatuloy nila ang kanilang pagtatago sa upuan sa tabi ng punong-akasya, kubli sa mga tao ngunit hindi rin sila nakatakas sananlilisik na mga mata ni Helen, ang asawa ni Leo. Hindi na niya hinintay na magpaliwanag si Leo at dali-daling sumakay sa kotse at pinaharurot ito.